تاریخ حدیث

بازدیدها : 443

شامل 16 جلسه آموزشی با تدریس استاد مهدی آریان فر

بررسی موضوعاتی مانند دوران آغازین حدیث، چگونگی تدوین حدیث و موانع تدوین، مدارس و مکاتب حدیثی 

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد(تاریخ حدیث)
 • - جلسه اول مفهوم شناسی

 • 1-مفهوم شناسی حدیث و معادل های آن
  2- مفهوم شناسی حدیث و معادل های آن
  3- مفهوم شناسی حدیث و معادل های آن
 • - جلسه دوم جایگاه حدیث در آثار اسلامی

 • 1- حجیت سنت پیامبر و سنت امامان معصوم
  2- ضرورت رجوع به روایات و احادیث امامان معصوم
  3- ادوار تاریخ حدیث اهل سنت
  4-دوره های تاریخ حدیث شیعه
 • - جلسه سوم حدیث در عصر نبوی

 • 1- تبیین قراین و شواهد موافقت پیامبر با نقل شفاهی حدیث
  2- کتابت و تدوین حدیث
  3- احادیث پیامبر در منع و کتابت حدیث
  4- ناقلین احادیث
 • - جلسه چهارم حدیث در عصر نبوی2

 • 1-تحلیل دانشمندان اهل سنت در جمع روایات اذن و نهی
  2-نقد و تحلیل آراء دانشمندان اهل سنت
  3-نقد و بررسی روایات نهی از کتابت
  4-مکتوبات عصر نبوی
 • - جلسه پنجم حدیث در عصر خلفا

 • 1- موضع خلفای سه گانه نقل و نگارش حدیث
  2-عثمان و نقل حدیث
  3- علت اصلی جلوگیری از نقل حدیث و تفسیر قرآن
 • - جلسه ششم بررسي انگيزه هاي منع نقل و نگارش حديث در عصر خلفا

 • 1-انگیزه خلفا در مخالفت با نقل و نگارش حدیث
  2-نظر اهل سنت
  3-نظر محققان شیعه
 • - جلسه هفتم حدیث در دوره بنی امیه1

 • 1-وضعیت حدیث در دوران معاویه تا عمر بن عبدالعزیز
  2- گسترش جعل حدیث در جهت تحکیم بنی امیه و تضعیف بنی هاشم
  3-سیری تاریخی پیدایش اسرائیلیات
 • - جلسه هشتم حدیث در دوره بنی امیه2

 • 1-عمربن عبدالعزیز و تدوین رسمی حدیث
  2-فرمان نگارش حدیث
  3- جمع بندی تدوین حدیث در دوره بنی امیه
 • - جلسه یازدهم مواریث عمومی حدیث شیعه در قرن اول(نهج البلاغه)

 • 1-نهج البلاغه و مستدرکات آن
  2-مستدرکات نهج البلاغه
  3-دیدگاه اهل سنت نسبت به نهج البلاغه
 • - جلسه دوازدهم مواریث عمومی شیعه در قرن اول(صحیفه سجادیه و کتب اصحاب)

 • 1-صحیفه سجادیه
  2-صحیفه سجادیه
  3- کتب حدیثی اصحاب ائمه(ع)
 • - جلسه چهاردهم سبک شناسی مجالس درسی و تربیت شاگردان توسط صادقین(ع)

 • 1-مجالس درسی و سبک آموزشی امامان شیعه
  2-پیدایش مشکلات فقه و حدیث اهل سنت
  3- نگاهی به سبک و سیره امامان در تربیت شاگردان
  4-اصحاب اجماع
نظرات