تاریخ کتابت قرآن و قرائات

بازدیدها : 1209

شامل 15 جلسه آموزشی که توسط استاد محسن رجبی قدسی تدریس می شود.

تاریخ کتابت قرآن و قرائات. رویکرد غالب کتاب، گزینش و گزارش مسائل تاریخی مهم مرتبط با قرآن کریم است

 • - جلسه چهارم جمع و تدوین قرآن کریم با تعلیم و نظارت پیامبر اکرم

 • 1-سه دیدگاه عمدۀ جمع و تدوین قرآن
  2-کیفیت نزول سوره‏ها و شیوۀ جمع و تدوین آنها
  3-دلائل جمع و تدوین قرآن در عهد نبوی
  4-دلائل جمع و تدوین قرآن در عهد نبوی
  5-دلائل جمع و تدوین قرآن در عهد نبوی
  6-دلائل جمع و تدوین قرآن در عهد نبوی
  7-خلاصه درس
 • - جلسه ششم جمع قرآن در زمان ابوبکر

 • 1-جمع قرآن در زمان ابوبکر
  2-شیوه‏های رفع تعارض خبر جمع قرآن در زمان ابوبکر با روایات جمع قرآن در عهد نبوی
  3-شیوه‏های رفع تعارض خبر جمع قرآن در زمان ابوبکر با روایات جمع قرآن در عهد نبوی
  4-شیوه‏های رفع تعارض خبر جمع قرآن در زمان ابوبکر با روایات جمع قرآن در عهد نبوی
  5-سرنوشت صحف ابوبکر
  6-خلاصه درس
 • - جلسه نهم تثبیت قرائات هفت‏گانه

 • 1-معیارهای قرائت صحیح
  2-تشخّص قرائات هفت‏گانه قبل از تألیف السبعة فی القراءات
  3-ابن‌مجاهد و تألیف السبعة فی القراءات
  4-جدول قاریان هفت‏گانه و دو راوی معروف آنان
  5-میزان اختلاف قرائات هفت‏گانه
  6-خلاصه درس
 • - جلسه دوازدهم رسم المصحف (آیین نگارش قرآن)

 • 1-رسم المصحف و قواعد آن
  2-نگارش همزه
  3-نگارش مصوّت‏‎های کشیده
  4-دلیل تفاوت صورت نوشتاری برخی کلمات قرآن با صورت گفتاری آنها
  5-دلیل تفاوت صورت نوشتاری برخی کلمات قرآن با صورت گفتاری آنها
  6-دلیل تفاوت صورت نوشتاری برخی کلمات قرآن با صورت گفتاری آنها
  7-دلیل تفاوت صورت نوشتاری برخی کلمات قرآن با صورت گفتاری آنها
  8-خلاصه درس
 • - جلسه چهاردهم تغییر رسم‌الخط قرآن

 • 1-ممنوع بودن تغییر رسم‌الخط قرآن
  2-ممنوع بودن تغییر رسم‌الخط قرآن
  3-جواز تغییر رسم‌الخط قرآن
  4 -بررسی استدلا‎ل‏های قائلان به جواز تغییر رسم‌الخط قرآن
  5-خلاصه درس
نظرات