قرائت و ترجمه متون تخصصی 2

بازدیدها : 518

شامل 16 جلسه درسی، با تدریس توسط استاد جواد کارخانه می باشد.

این دوره شامل 15 جلسه است تحت عنوان های آشنایی با شیوه انتقال دقیق مفاهیم در ترجمه

 • - جلسه اول آشنایی با شیوه انتقال مفاهیم در ترجمه

 • 1- انتقال مفهوم در ترجمه
  2- انتقال مفهوم
  3- ترجمه کلمات معرفه و نکره
 • - جلسه دوم آشنایی با اعراب و نقش آن در ترجمه

 • 1- اعراب و نقش آن در ترجمه
  2- حرکت اعرابی
  3- اسامی اشاره در فارسی و عربی
 • - جلسه چهارم ساختارهای خاص در زبان عربی 1

 • 1- قید هنوز و معادل های آن
  2- هنوز در جملات مرکب
  3- هنوز در جملات ساده منفی
 • - جلسه پنجم ساختارهای خاص در زبان عربی 2

 • 1- آشنایی با ساختار به محض اینکه در زبان عربی
  2- ساختار تقریباً
  3- دیگر و معادل های آن
  4- دیگر در نقش قید در جملات عربی
 • - جلسه نهم

 • - جلسه دهم آشنایی با تحلیل و ترجمه متن

 • 1- ترجمه متنی از تفسیر من وحی القرآن
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن امراه فرعون مثل للمومنین
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن قبل
  4- ادامه ترجمه و تحلیل متن قبل
  5- ترجمه و تحلیل متن پایانی تفسیر من وحی القرآن
 • - جلسه یازدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن 1

 • 1- ترجمه متن کتاب مشاهد القیامه فی القرآن
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن سوره عبس
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن
  ترجمه متن کتاب مشاهد القیامه فی القرآن
 • - جلسه دوازدهم ترجمه و تحلیل نمونه متن 2

 • 1- تحلیل و ترجمه متنی از کتاب مشاهدالقیامه فی القرآن
  2- ادامه تحلیل و ترجمه سوره اعلی
  3- ترجمه و تحلیل پایانی سوره اعلی
 • - جلسه سیزدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن 3

 • 1- تحلیل و ترجمه نمونه متن
  2- ادامه ترجمه متن القصه فی القرآن
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن القصه فی القرآن
  4- قسمت پایانی ترجمه و تحلیل متن القصه فی القرآن
 • - جلسه پانزدهم تحلیل و ترجمه نمونه متن5

 • 1- المرأة و کرامتها في القرآن
  2- المرأة و کرامتها في القرآن
  3- المرأة و کرامتها في القرآن
 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد جواد کارخانه
نظرات