هندسه دانش های قرآنی و حدیثی

بازدیدها : 556

شامل 14 جلسه درسی، تدریس توسط استاد مجتبی قربانیان می باشد.

 • - جلسه اول طبقه بندی دانش ها، اهداف و ضرورت ها

 • 1-ضرورت طبقه بندی دانش ها و اگاهی از نقشه های علوم
  2-طبقه بندی علوم، اهداف و ضرورت ها
  3-طبقه بندی علوم،اهداف و ضرورت ها
  4-تبیین نقشه های عام و خاص در علوم مختلف
  5-ترسیم جایگاه دانش صرف در میان دانش های بشری
  6-ترسیم نقشه اختصاصی دانش نحو
  7-نتیجه گیری جلسه اول
 • - جلسه سوم معناشناسی علوم قرآن

 • 1- مروری بر جلسه گذشته و بیان اهداف جلسه جدید
  2-معناشناسی علوم قرآن
  3-دیدگاه مفسران درباره اصل و هویت قرآن کریم
  4-تعاریف مختلف دانشمندان معاصر از علوم قرآن
  5-ملاک اوصاف و تاریخچه قرآن
 • - جلسه چهارم طبقه بندی دانش های قرآنی

 • 1- بیان اهداف جلسه چهارم
  2-طبقه بندی دانش های قرآنی بر اساس علم آلی و اصالی
  3-ترسیم نقشه خاص دانش علوم قرآنی
  4-دانش های مرتبط با مبادی علوم قرآن
  5-علوم ناظر به اوصاف و طبقه بندی های قرآن
 • - جلسه پنجم علوم مرتبط با حوزه فهم و تفسیر قرآن

 • 1-اهداف جلسه.
  2-ترسیم نموداری دانش های مرتبط با مسائل علوم قرآنی
  علوم مربوط به حوزه دلالت الفاظ-3
  ترسیم علوم راهبردی-4
 • - جلسه ششم علوم مربوط به حوزه کتابت و نقد قرآن کریم

 • 1-مروری بر اهداف جلسه ششم
  2-علوم مربوط به حوزه ضبط و نقد قرآن کریم
  علوم مربوط به بخش کتابت-3
  4-علوم مربوط به حوزه نقد متن
 • - جلسه هفتم ضرورت و اهداف طبقه بندی دانش حدیثی

 • 1-مروری بر اهداف جلسه هفتم
  2-طبقه بندی دانش های حدیثی
  3-بکارگیری قرآن و حدیث در پژوهش های قرآنی
  4-جایگاه بحث در هندسه حدیث
 • - جلسه هشتم آسیب های دانش های حدیث در اهل سنت

 • 1-مروری بر اهداف جلسه هشتم
  2-آسیب های حکایت حدیث در مقایسه با سنت
  3-تفاوت در بکار بردن لفظ شیعه و سنت
  4-هندسه دانش های حدیثی از منظر اهل سنت
 • - جلسه یازدهم جایگاه دانش درایه الحدیث و نقدالحدیث

 • 1-اهداف جلسه یازدهم
  2-جایگاه دانش درایه الحدیث
  3-جایگاه دانش نقدالحدیث
 • - جلسه سیزدهم اختلاف مبانی محدثان در طراحی هندسه دانش حدیثی

 • 1-اهداف جلسه سیزدهم
  2-اختلاف محدثان در طراحی دانش حدیثی
  3-مبانی اختلاف محدثان
  4-مثال روایی اختلاف محدثان
  5-نتیجه گیری و نکات مهم درس
نظرات