قرائت و ترجمه متون تخصصی 1

بازدیدها : 650

شامل 16 جلسه درس متون تخصصی یک، توسط استاد جواد کارخانه تدریس شده است.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد جواد کارخانه
 • - جلسه چهارم ترجمه مفردات متن

 • 1- ملاک های معادل یابی مفردات در ترجمه
  2- معادل یابی مفردات در ترجمه قسمت دوم
  3-معادل یابی مفردات در ترجمه قسمت سوم
  4- نکات مهم در استفاده از فرهنگ لغت
  5-نکات مهم در ترجمه واژه ها
 • - جلسه پنجم ترجمه ترکیب های وصفی

 • 1- ساختار ترکیب های وصفی
  2- موصوف و صفت مقلوب
  3- موصوف و صفت گسسته و نمونه هایی از ترکیب های وصفی
 • - جلسه دوازدهم آشنایی با تحلیل و ترجمه متن معاصر 1

 • 1- تحلیل و ترجمه متن معاصر
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن معاصر
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن معاصر
  4- ادامه ترجمه و تحلیل متن معاصر
  5-ادامه ترجمه و تحلیل متن معاصر
 • - جلسه سیزدهم آشنایی با تحلیل و ترجمه نمونه متن کهن

 • 1- ترجمه و تحلیل متن قاصعه نهج البلاغه
  2- ادامه ترجمه و تحلیل متن
  3- ادامه ترجمه و تحلیل متن
  4- ادامه ترجمه و تحلیل متن
 • - جلسه چهاردهم آشنایی با تحلیل و ترجمه نمونه متن معاصر2

 • 1- نمونه تحلیل و ترجمه متن معاصر
  2- تحلیل متن معاصر
  3- ادامه تحلیل نمونه متن معاصر
  4- تحلیل متن معاصر
 • - جلسه پانزدهم آشنایی با تحلیل و ترجمه نمونه متن کهن

 • 1- تحلیل نمونه متن کهن
  2- ادامه تحلیل نمونه متن کهن
  3- ادامه تحلیل نمونه متن کهن
 • - جلسه شانزدهم آشنایی با تحلیل و ترجمه نمونه متن کهن

 • 1- ترجمه متن نامه امام علی(ع)
  2- ادامه تحلیل متن انتخابی
  3- ادامه تحلیل متن کهن
نظرات