فارسی عمومی

بازدیدها : 290

تدریس فارسی عمومی، توسط استاد مطرح دانشگاه آقای علی کرامتی مقدم در 22 جلسه برگزار می شود

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد سیدعلی کرامتی مقدم
 • - جلسه بیستم آشنایی با نشانه های سجاوندی

 • 1- نشانه های سجاوندی بخش اول
  2- نشانه های سجاوندی بخش دوم
  3- نشانه های سجاوندی بخش سوم
  4- نشانه های سجاوندی بخش چهارم
 • - جلسه بیست و یکم آشنایی با مقاله نویسی و اصول علمی آن

 • 1- مروری بر اصول مقاله نویسی
  2- مقاله نویسی و مراحل آن
  3- اجزای اصلی مقاله نویسی
  4- نحوه ارجاع دهی منبع در مقاله
 • - جلسه بیست و دوم آشنایی با مکاتبات اداری و اصول آن

 • 1- اجزای نامه اداری
  2- نکات مهم در نوشتن نامه اداری
  3- ساختار کلی یک نامه اداری
  4- ساختار نامه اداری واردی و داخلی
نظرات