روشها و شیوه های تدبر

بازدیدها : 423

تدریس روشها و شیوه های تدبر در 16 جلسه آموزشی، توسط استاد علی آهنگ برگزار می شود.

 • - جلسه اول چیستی تدبر

 • 1- چیستی تدبر و تدبر در لغت
  2- معنی لغوی و اصطلاحی ندبر
 • - جلسه دوم ضرورت و اهمیت تدبر

 • 1- ضرورت تدبر از نگاه قرآن
  2- ضرورت تدبر از نگاه روایات
  3- ضرورت تدبر از نگاه عالمان دینی
 • - جلسه چهارم تفاوت تدبر با ترجمه، تفسیر، تطبیق،تاویل

 • 1- تفاوت تدبر با ترجمه و تفسیر
  2- بخش دوم تفاوت تدبر با تفسیر
  3- تفاوت تدبر با تطبیق و تاویل
 • - جلسه پنجم مبانی تدبر 1

 • 1- دلایل قرآنی جمع قرآن در زمان پیامبر ص
  2- دلایل روایی جمع قرآن در زمان پیامبر ص
  3- دلایل عقلی جمع قرآن در زمان پیامبر ص
  4- ادله تحریف ناپذیری قرآن
 • - جلسه ششم ویژگی های زبان قرآن

 • 1- ویژگی های زبان قرآن
  2- ویژگی های دیگر زبان قرآن
 • - جلسه هشتم رویکرد معاصر به تدبر در قرآن1

 • 1- رویکرد استاد صفائی حائری به تدبر در قرآن
  2-سه اصل استاد حائری در تدبر
  3- تفسیر روحانی امام خمینی و فرزندش
 • - جلسه نهم رویکرد معاصر به تدبر در قرآن2

 • 1- رویکرد جوادی آملی به تدبر در قرآن
  2- شیوه اساتید دیگر در تدبر در قرآن
 • - جلسه دهم روش تحقیق موضوعی قرآن

 • 1- ضرورت و اهمیت تحقیق موضوعی قرآن
  2- مراحل تدبر موضوعی قرآن
  3- آماده سازی ائراق ائلیه تحقیق موضوعی
  4- ثبت آمار و ارقام کلیدواژه ها
 • - جلسه یازدهم مفهوم یابی و مراحل مختلف آن در تحقیق

 • 1-مراحل مختلف مفهوم یابی
  2- قسمت دوم مراحل مختلف مفهوم یابی
 • - جلسه دوازدهم آشنایی با شیوه های گسترش و فشرده سازی تحقیق

 • 1- شیوه های گسترش و فشرده سازی تحقیق
  2- راهکارهای تدوین و تالیف
 • - جلسه چهارم تفاوت تدبر با ترجمه، تفسیر، تطبیق،تاویل

 • 1- تفاوت تدبر با ترجمه و تفسیر
  2- بخش دوم تفاوت تدبر با تفسیر
  3- تفاوت تدبر با تطبیق و تاویل
 • - جلسه پانزدهمین روش ساختاری قرآن 3

 • 1- هفتمین مرحله سوره شناسی
  2- هشتمین مرحله سوره شناسی
 • - جلسه شانزدهمین روش ساختاری قرآن 4

 • 1- نهمین مرحله سوره شناسی
  2- دهمین مرحله سوره شناسی
  3- یازدهمین مرحله سوره شناسی
نظرات