تفسیر ترتیبی 3

بازدیدها : 537

تفسیر ترتیبی 3 با تدریس استاد بی بی حکیمه دولت آبادی در 16 جلسه آموزشی می باشد.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد بی بی حکیمه دولت آبادی
 • - جلسه سوم تفسیر آیات 32-24 سوره مبارکه نجم

 • 1-تفسیر آیات 26-24 سوره نجم
  2-تفسیر آیات 30-27 سوره نجم
  3-تفسیر آیات32-31 سوره نجم
 • - جلسه پنجم تفسیر آیات 16-1 سوره مبارکه طور

 • 1- کلیات سوره طور و تفسیر آیات8-1 سوره طور
  2-مفهوم شناسی آیات 8-1 سوره طور
  3-تفسیر آیات 14-9 سوره طور
  4- تفسیر 16-15 سوره طور
 • - جلسه هفتم تفسیر آیات 43-29 سوره مبارکه طور

 • 1- تفسیر آیات 34-29 سوره طور
  2-نکات آیات 29 و 32سوره طور
  تفسیر آیات 38-33 سوره طور
  4-بیان نکات آیات قبل و تفسیر آیات 43-39 سوره طور
  5- بیان نکات آیات 43-39 سوره طور
 • - جلسه هشتم تفسیر آیات 49-44 سوره مبارکه طور

 • 2-تفسیر آیات 46 و 45 سوره طور
  3- تفسیر آیات 49-47 سوره طور
  4-تفسیر آیات 46-44 سوره طور
  4- مفهوم شناسی آیه 48 و پیام آیات قرآنی قبل
 • - جلسه نهم تفسیر آیات 19- 1 سوره مبارکه ذاریات

 • 1-کلیات سوره ذاریات و تفسیر آیات 6-1سوره ذاریات
  2-نکاتی درباره آیات 6-1 سوره ذاریات
  3- تبیین مفهوم قسم و جواب قسم و بیان پیام شش آیات قبل
  4- تفسیر آیات 14-7 سوره ذاریات
  5- نکات آیات 9-7 سوره ذاریات
  6-تفسیر آیه 12 و بیان پیام آیات قبل
  7-تفسیر آیات 18-15 سوره ذاریات
  8- تفسیر آیه 19 و بیان پیام آیات قبل
 • - جلسه دهم تفسیر آیات 30-20 سوره ذاریات

 • 1- بیان نکات تفسیری آیات 22 و 20 سوره ذاریات
  2- نکات آیات 23 و 22 ذاریات و بیان پیام آیات قبل
  3- تفسیر آیات 30-24 سوره ذاریات
  4- نکات تفسیری آیات 32-24 سوره ذاریات
 • - جلسه یازدهم تفسیر آیات 46-31 سوره مبارکه ذاریات

 • 1- تفسیر آیات 37-31 سوره ذاریات
  2- نکات تفسیری آیه 34 سوره ذاریات
  تفسیر آیات 46-38 سوره ذاریات
  نکته تفسیری واژه سدوم و بیان پیام آیات قبل
  5- نکات تفسیری آیات 46-38 سوره ذاریات
 • - جلسه دوازدهم تفسیر آیات 60-47 سوره مبارکه ذاریات

 • 1- تفسیرآیات 51-47 سوره ذاریات
  2- نکات تفسیری آیات جلسه گذشته
  3- تفسیر آیات 55-52 سوره ذاریات
  4- بیان پیام آیات 55-52 سوره ذاریات
  تفسیر آیات 58-56 سوره ذاریات-5
  6- بیان نکات تفسیری آیات 58-56 سوره ذاریات
  7- تفسیر دو آیه آخر سوره ذاریات
 • - جلسه سیزدهم تفسیر آیات11-1 سوره مبارکه ق

 • 1- کلیات سوره ق و تفسیر آیات 5-1 سوره ق
  2- نکات تفسیری آیات 5-1 سوره ق
  3- تفسیر آیات 11-6 سوره ق
  4- نکات تفسیری آیات 8-6 سوره ق
 • - جلسه چهاردهم تفسیر آیات 22-12 سوره مبارکه ق

 • 1-تفسیر آیات15-12 سوره ق
  2- پیام آیات گذشته و تفسیر 18-16 سوره ق
  3- نکات تفسیری آیات 18-16 سوره ق
  4- تفسیر آیات 22-19 سوره ق
  5- ادامه نکات تفسیری آیات جلسه قبل
 • - جلسه پانزدهم تفسیر آیات 37-23 سوره مبارکه ق

 • 1- تفسیر آیات 30-23 سوره ق
  2- نکات تفسیری آیه 27 سوره ق
  3- نکات تفسیری آیه 30 سوره ق
  4- تفسیر آیات 37-31 سوره ق
  5- نکات تفسیری آیات جلسه گذشته
  6- ادامه نکات تفسیری آیه 37ق و بیان پیام آیات 37-31 سوره ق
 • - جلسه شانزدهم تفسیر آیات 45-38 سوره مبارکه ق

 • 1- تفسیر آیات 40-38 سوره ق
  2- بیان نکات تفسیری آیه 40سوره ق
  3- تفسیر آیات 45-41 سوره ق
  4- بیان نکات تفسیری آیات پایانی سوره ق
نظرات