علوم قرآنی 3

بازدیدها : 574

تدریس علوم قرآنی 3، توسط دکتر علی غضنفری در 16 جلسه می باشد.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد علی غضنفری
 • - جلسه اول آشنایی کلی با مکی و مدنی

 • 1- تقسیم آیات به مکی و مدنی و فوائد
  2- سه دیدگاه تقسیمات مکی و مدنی
 • - جلسه دوم دیدگاه های تقسیم مکی و مدنی

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دوم
  2- نقد دیدگاه ها بر تقسیمات مکی و مدنی
  3- معیار تعیین مکی و مدنی سوره ها
  4- جدول سوره های مکی به ترتیب نزول
  5- اهداف پایانی جلسه
 • - جلسه سوم ویژگی های سوره های مکی و مدنی

 • 1- راه تعیین سوره های مکی از مدنی
  2- ویژگی های سوره های مکی
  3- ویژگی های سوره های مدنی
  4- ادامه مبحث ویژگی های سوره مدنی
 • - جلسه چهارم اسباب النزول

 • 1- تعریف اسباب النزول و فرق آن با شان النزول
  2- اهمیت اسباب النزول
  3- ادامه بحث اهمیت اسباب النزول
 • - جلسه پنجم آفت اسباب النزول

 • 1- آفت اسباب النزول
  2- اختلاف موردی از افت اسباب النزول است.
 • - جلسه ششم راهکارهای تشخیص سبب نزول

 • 1- مقدمه. مروری بر اهداف جلسه ششم
  2- روایات سبب نزول
  3- ادامه بحث راهکار تشخیص سبب نزول
  4- دو مورد دیگر جهت تشخیص اسباب نزول
  5- راهکارهای دیگر تشخیص سبب نزول
 • - جلسه یازدهم فواید آیه های متشابه در قرآن

 • 1- مقدمه و اهداف جلسه
  2- فواید متشابهات در قرآن
  3- دیدگاه سیوطی در بیان فواید متشابهات
  4- تقسیم آیه های متشابه قرآن
 • - جلسه دوازدهم نمونه تشبیهات در قرآن

 • 1- مقدمه و بیان اهداف جلسه
  2- دسته آیاتی که برای خدا وجه و گوش و چشم قائل است.
  3-آیاتی که برای خدا دست قائل است
  4- دسته آیاتی که قائل به حضور خدا در قیامت است.
  5- آیاتی که قائل به دیدن خداوند در قیامت است.
 • - جلسه سیزدهم علم به متشابهات

 • 1- مقدمه . اختلاف قرائت آیه 7آل عمران
  2- دلیل عدم انحصار در آیه 7 آل عمران
  3- راسخان در علم چه کسانی هستند
نظرات