علوم قرآنی 4

بازدیدها : 610

علوم قرآنی 4، شامل 16 جلسه آموزشی توسط استاد مجتبی قربانیان تدریس شده است.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد مجتبی قربانیان
 • - جلسه یازدهم مصادیق قرآنی حمل مطلق بر مقید

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  2- نمونه های قرآنی دیگر حمل مطلق بر مقید
  3- قید در حال کفر مردن برای احباط اعمال
  4- قید مسفوح بودن برای حرمت خون
  5- ریشه حکم مطلق و مقید متفاوت است
  6- ضرورت بحث مطلق و مقید
نظرات