فقه الحدیث1

بازدیدها : 897

عنوان درس فقه الحدیث 1، توسط استاد نفیسه آذربایجانی در 16 جلسه آموزشی تدریس شده است.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد نفیسه آذربایجانی
 • - جلسه پنجم دوران رکود نسبی و شکوفایی فقه الحدیث

 • 1- اهداف جلسه. دوران رکود نسبی فقه الحدیث
  2- رکود نسبی از قرن ششم تا نهم هجری
  3- معرفی کتابهای حدیثی
  4- شکوفایی تاریخ حدیث در قرن دهم
  5- شرح و حاشیه بر کافی کلینی
 • - جلسه دهم واژه شناسی، لغت نامه ها

 • 1- مروری بر اهداف و مقدمه جلسه دهم
  2- معرفی کتاب لغت العین
  3- آشنایی با نمونه لغت در کتاب العین
  4- معرفی کتاب اصلاح المنطق و تاج اللغه
  5- آشنایی با کتاب مقاییس اللغه
 • - جلسه یازدهم واژه شناسی، غریب الحدیث ها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه و معرفی کتاب غریب الحدیث
  2- پیشینه غریب الحدیث نگاری
  3- معرفی کتاب النهایه فی غریب الحدیث
  4- نمونه واژه هایی در کتاب النهایه
  5- آشنایی با کتاب مجمع البحرین و مطلع النیرین
 • - جلسه دوازدهم، واژه شناسی، مترادف ها و متضادها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  کاربرد مترادف ها در واژه شناسی
  3- آشنایی با نمونه واژه هایی از فروق اللغه
  4- کاربرد متضاد ها در واژه شناسی
  5- کاربرد مشترک ها در واژه شناسی
 • - جلسه سیزدهم اصطلاح شناسی

 • 1- مروری بر اهداف جلسه. و مفهوم شناسی اصطلاح
  2- گونه های اصطلاح برپایه سازندگان و کاربران
  3- گونه های اصطلاح مفرد و مرکب
  4- شیوه معنایابی اصطلاح
  5- معناشناسی در کتاب معانی الاخبار
 • - جلسه شانزدهم ساختار بلاغی

 • 1- اهداف جلسه. ساختار بلاغی
  2- مروری بر ساختار بلاغی
  3- آشنایی با نمونه هایی از ساختار بلاغی
  4- توجه به نکته مهم در ساختار بلاغی
نظرات