تفسیر موضوعی۲

بازدیدها : 547

۱۶ جلسه آموزشی، استاد دکتر رجبی

تفسیر موضوعی بیان نکات و آموزه‌های مرتبط با یک موضوع خاص در آیات قرآن کریم است. 

  • - معرفی استاد

  • معرفی استادمحسن رجبی قدسی