تفسیر ترتیبی 1

بازدیدها : 25

تفسیر ترتیبی 1، توسط خانم سکینه آخوند در 30 جلسه تدریس شده است.

اسکورم ها قابل اجرا نیست

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
 • - محتوای دوره

 • جلسه اول
  جلسه دوم
  جلسه سوم
  جلسه چهارم
  جلسه پنجم
  جلسه ششم
  جلسه هفتم
  جلسه هشتم
  جلسه نهم
  جلسه دهم
  جلسه یازدهم
  جلسه دوازدهم
  جلسه سیزدهم
  جلسه چهاردهم
  جلسه پانزدهم
  جلسه شانزدهم
  جلسه هفدهم
  جلسه هجدهم
  جلسه بیستم
  جلسه بیست و یکم
  جلسه بیست و دوم
  جلسه بیست و سوم
  بیست و چهارم
  جلسه بیست و پنجم
  جلسه بیست و ششم
  جلسه بیست و هفتم
  جلسه بیست و هشتم
  جلسه بیست و نهم
  جلسه سی ام
نظرات

 • سکینه

  سکینه آخوند