تفسیر ساختاری قرآن کریم

بازدیدها : 47

۱۵ جلسه آموزشی، استاد دکتر عبدالرسول حسینی زاده

برای دسترسی به دوره، ابتدا عضو دوره شوید عضویت در دوره
محتواهای درسی
 • - جلسه سوم انواع تقسیم بندی سوره ها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه سوم
  2- انواع تقسیم بندی سوره های قرآن
  3- تقسیم سوره ها بر اساس عبارات آغازین سوره ها
  4- تقسیم سور ها بر اساس خصوصیات مشترک محتوایی
  5- تقسیم بندی سوره ها بر اساس زمان نزول
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه چهارم کیفیت نزول سوره های قرآن

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهارم
  2- روش نزول سوره های قرآن در روایات
  3- دلائل اثبات نزول پیوسته سوره های قرآن
  4- نقد دلائل نزول پراکنده آیات سوره های قرآن
  5- نکات مهم درس
 • - جلسه هفتم روش شناسایی سبب نزول 2

 • 1- مروری بر اهداف جلسه هفتم
  2- بررسی سند روایت
  3- احراز اجتهادی نبودن روایت
  4- بررسی هماهنگی روایت سبب نزول با قرائن تاریخی
  5- انطباق متن روایت سبب نزول با معیارهای صحت متنی احادیث
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه پنجم کیفیت چینش آیات در سوره های قرآن

 • 1- مروری بر اهداف جلسه پنجم
  2- توقیفی بودن چینش آیات در سوره های قرآن
  3- توقیفی بودن ترتیب سورههای قرآن
  4- نکات مهم درس
 • - جلسه دهم روش شناسائی سوره های مکی و مدنی

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دهم
  2- فوائد شناسائی مکی و مدنی بودن سوره های قرآن
  3- منابع شناسائی مکی و مدنی بودن سوره ها
  4- فرایند شناسائی مکی و مدنی بودن سوره ها
  5- نکات مهم درس
 • - جلسه یازدهم روش شناسی تاریخ نزول سوره ها

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  2- مروری بر روش شناسائی تاریخ نزول سوره ها
  3- شناسائی آیات مشتمل بر رویدادهای تاریخی
  4- شناسائی آیات تاریخ دار
  5- تعیین تاریخ تقریبی نزول سوره ها
  6- معدل گیری جایگاه نزول سوره های قرآن
  7- نکات مهم درس
 • - جلسه سیزدهم روش شناسائی ساختار سوره 1

 • 1- مروری بر اهداف جلسه سیزدهم
  2- سیاق بندی آیات سوره
  3- شناسائی میزان پیوستگی لفظی آیات همجوار
  4- شناسائی میزان پیوستگی معنایی آیات همجوار
  5- کشف سیاق های سوره و پیوستگی آیات
  6- نکات مهم درس
 • - جلسه چهاردهم روش شناسائی ساختار سوره 2

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهاردهم
  2- ارتباط مجموع آیات سوره های قرآن
  3- عنوان گذاری سیاق های سوره
  4- ساختار سوره های قرآن از نظر دسته بندی آیات
  5- نکات مهم درس
 • - معرفی استاد عبدالرسول حسینی زاده

 • معرفی استاد عبدالرسول حسینی زاده
نظرات