جریان شناسی مطالعات قرآن

بازدیدها : 1312

شامل 16 جلسه، استاد ناظمی

 • - معرفی استاد روح الله ناظمی

 • معرفی استاد
 • - جلسه هفتم مطالعات پیرامون محتوای قرآن 1

 • 1- مروری بر اهداف جلسه هفتم
  2- فعالیت های قرآن پژوهان غربی درباره نمایه سازی قرآن
  3- تهیه فهرست های الفبایی و موضوعی درباره قرآن
  4- معرفی فعالیتهای قرآن پژوهان غربی درباره ترجمه قرآن
  5- معیارهای دسته بندی ترجمه های قرآن غربیان
  ۶-معیار تعلقات دینی و مذهبی ترجمه
 • - جلسه دهم مطالعات قرآنی معاصر در جهان اسلام 2

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دهم
  2- رویکرد تقلیدی قرآن پژوهان مسلمان
  3- تاریخ قرآن نزد قرآن پژوهان مسلمان
  4- نخستین قرآن پژوه مسلمان
  5- قرآن پژوهان مسلمان
  6- تفسیر پژوهی نزد قرآن پژوهان مسلمان
 • - جلسه یازدهم مطالعات قرآنی معاصر در جهان اسلام 3

 • 1- مروری بر اهداف جلسه یازدهم
  2- آثار قرآن پژوهان مسلمان
  3- فهرست ها یا معاجم موضوعی
  4- فعالیت قرآن پژوهان در احیای تراث
  5- فعالیت های قرآن پژوهان مسلمان با دو دانش
  6- معرفی قرآن پژوه مسلمان
 • - جلسه دوازدهم مطالعات قرآنی معاصر در جهان اسلام 4

 • 1- مروری بر اهداف جلسه دوازدهم
  2- رویکردهای مستقل قرآن پژوهان مسلمان
  3- رویکرد خودبسندگی معنایی قرآن
  4- زمینه های شکل گیری رویکرد خودبسندگی معنایی قرآن
  5- مبانی جریان قرآن محوری
  6- شخصیت های شاخص
  7- ادامه مبحث شخصیت شاخص
 • - جلسه چهاردهم مطالعات قرآنی معاصر در جهان اسلام 6

 • 1- مروری بر اهداف جلسه چهاردهم
  2- آشنایی با مفهوم تفکیک
  3- مفهوم شناسی
  4- آشنایی با تاریخچه مکتب تفکیک
  5- آشنایی با مبانی فکری مکتب تفکیک
  6- دیدگاه مکتب تفکیک در تفسیر قرآن
  7- مخالفان مکتب تفکیک با روش تفسیر قرآن به قرآن
  8- دیدگاه مکتب تفکیک در تاویل قرآن
  9- پذیرش مشروط مکتب تفکیک در تاویل قرآن
نظرات