کلام اسلامی

بازدیدها : 315

شامل ۱۶ جلسه توسط استاد سید معصوم حسینی

 • - معرفی استاد سید معصوم حسینی

 • معرفی استاد سید معصوم حسینی
 • - جلسه دوم مسائل بنیادی جهان

 • 1- پرسش های سه گانه مسائل بنیادی جهان
  2- اگر دین فطری است چرا عده ای به دین و خذا معتقد نیستند
 • - جلسه سوم جهان بینی و شناخت

 • 1- جهان بینی و انواع جهان بینی
  2- شناخت و ابزار شناخت
 • - جلسه چهارم براهین اثبات وجود خداوند

 • 1- برهان فطرت و برهان نظم
  2- برهان علت و معلول
 • - جلسه نهم بررسی مساله قضا و قدر

 • 1- آشنایی با مفهوم قضا و قدر
  2- رابطه قضا و قدر با اختیار انسان
 • - جلسه دهم بررسی مساله نبوت عامه

 • 1- آشنایی با مفهوم و ضرورت نبوت
  2- اقسام وحی الهی به پیامبران
 • - جلسه یازدهم ابعاد عصمت و اقوال متکلمان

 • 1- آشنایی با حقیقت عصمت و دیدگاه متکلمان
  2- ویژگی های پیامبران
 • - جلسه دوازدهم ادامه بحث ابعاد عصمت و اقوال متکلمان

 • 1- ویژگی های خارق العاده الهی
  2- معجزات پیامبر ص
 • - جلسه سیزدهم بررسی مساله خاتمیت

 • 1- حقیت خاتمیت و اثبات خاتمیت
  2- دلایل خاتمیت
 • - جلسه چهارم براهین اثبات وجود خداوند

 • 1- برهان فطرت و برهان نظم
  2- برهان علت و معلول
 • - جلسه پانزدهم امامت خاصه و بررسی مسئله مرگ

 • 1- آشنایی با مسئله مرگ
  2- آثار وجودی امام غائب
 • - جلسه شانزدهم بررسی مساله معاد

 • 1- آشنایی با حقیقت معاد
  2- براهین اثبات معاد
نظرات