رابطه قرآن و سنت

بازدیدها : 324

شامل ۱۵ جلسه آموزشی توسط استاد محسن دیمه کار

 • - معرفی استاد محسن دیمه کار

 • معرفی استاد محسن دیمه کار
 • - جلسه سوم روایات عرضه حدیث به قرآن

 • 1- تبیین ضرورت عرضه حدیث به قرآن
  2- شواهد روایی عرضه حدیث به قرآن
  3- نمونه های عرضه اخبار به قرآن
  4- نمونه هایی دیگر عرضه اخبار به قرآن
  6- دیگر نمونه های روایی عرضه اخبار به قرآن
 • - جلسه چهارم نقش سنت در فهم قرآن

 • 1- نقش سنت در خدمت به دین و فهم قرآن
  2- ادامه نقش سنت در خدمت به دین و فهم قرآن
  3- حوزه پذیرش خبر واحد
  4- حوزه پذیرش خبر واحد از دیدگاه آیت الله خوئی
 • - جلسه ششم جایگاه اهل بیت در بیان قرآن 1

 • 1- بررسی آیه اصطفاء آل ابراهیم و آل عمران
  2- نظر علامه ذیل آیه مورد نظر
  3- نظر شیخ صدوق ذیل
 • - جلسه دهم اهل بیت و فهم قرآن کریم 2

 • 1- مروری بر مقدمه درس
  2- ادله قابل فهم بودن قرآن و جواز تفسیر
  3- بررسی نمونه روایت
  4- امر به رجوع به تامل و تدبر در قرآن
 • - جلسه دوازدهم گونه شناسی روایات تفسیری اهل بیت

 • 1- نکاتی پیرامون روایات تفسیری
  2- بیان موراد گونه های تفسیری اهل بیت
  3- تحلیل هایی درباره روایات سبب نزول
  4- بیان مراد از مفردات
  5- تبیین آیات از راه بیان قیئهای توضیحی
 • - جلسه چهاردهم گونه شناسی روایات تفسیری اهل بیت 3

 • 1- تفسیرقرآن با سنت
  2- تحلیل شیوه تفسیر قرآن با سنت
  3- ادامه مبحث تحلیل شیوه تفسیر قرآن با سنت
  4- بیان تاویل و معانی باطنی آیات
  5- تاویل و معانی باطنی در روایات
  6- بیان نمونه روایات
 • - جلسه پانزدهم گونه شناسی روایات تفسیری اهل بیت 4

 • 1- ارجاع متشابهات به محکمات
  2- ارجاع متشابهات به محکمات در نمونه روایاتی
  3- تببین آیات الاحکام
  4- تبیین جزئیات قصص قرآن
  5- نکات تحلیلی شیوه تفسیری ذکرجزئیات قصص قرآن
  6- ادامه مبحت نکات تحلیلی تبیین قصص قرآن
نظرات