تفسیر موضوعی۱

بازدیدها : 787

۱۶ جلسه آموزشی، استاد دکتر رجبی

تفسیر موضوعی بیان معارف مربوط به یک موضوع از لابه‌لای آیات قرآن در یک یا چند سوره است تا نظر قرآن درباره آن تبیین شود.

 • - معرفی استاد

 • معرفی استاد محسن رجبی قدسی
 • - جلسه دوم تفسیر موضوعی و فرق آن با تفسیر ترتیبی

 • 1. تفسیر موضوعی و فرق آن با تفسیر ترتیبی
  2. نمونه ای از مباحث موضوعی در المیزان
  3. دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر درباره ضرورت و اهمیت تفسیر موضوعی
  4. معرفی برخی از تفاسیر موضوعی
  5. معرفی برخی از تفاسیر موضوعی
 • - جلسه سوم انتخاب موضوع و کلید واژه های آن

 • 1. انتخاب موضوع و کلید واژه های آن
  2. انتخاب موضوع و کلید واژه های آن
  3. انتخاب موضوع و کلید واژه های آن
  4. انتخاب موضوع و کلید واژه های آن
 • - جلسه چهارم تهیه فهرست آیات اصلی

 • 1. تهیه فهرست آیات اصلی
  2. مرتب کردن آیات از آخر قرآن به اول قرآن
  3. تقسیم قرآن به 555 واحد موضوعی
  4. چگونگی تقسیمات رکوعات
  5. فهرست آیات اصلی موضوع شفا در قرآن و سیاق آنها
 • - جلسه هفتم مفهوم یابی2

 • 1. مفهوم یابی2
  2. تأکید بر مراجعه نکردن به ترجمه‌ها و تفسیرها
  3. رونویسی از تفاسیر به‌جای تفسیر موضوعی
  4. ننوشتن ترجمه
  5. مفهوم‏یابی، تفسیر به رأی نیست
  6. با مفهوم‏یابی و تدبّر، خدا به انسان حرف جدید یاد می‏دهد
 • - جلسه یازدهم نمونۀ مفهوم‏یابی از آیۀ اصلی و سیاق آن (موضوع صلوة)

 • 1. نمونه مفهوم‏یابی ازآیه اصلی و سیاق آن (موضوع صلوة)
  2. نمونه مفهوم‏یابی ازآیه اصلی و سیاق آن (موضوع صلوة)
  3. آیات بعدی
  4. آیات قبلی
 • - جلسه سیزدهم یادداشت نظم‏ها و هماهنگی‏ها

 • 1. یادداشت نظم ها
  2. نمونۀ نخست ،جنگ از دیدگاه قرآن
  3. نمونۀ دوم،الفبای نیكوكاری در قرآن
  4. نمونۀ سوم، سیمای صابران در قرآن
 • - جلسه پانزدهم مراجعه به متون تفسیری

 • 1. مراجعه به متون تفسیری
  2. مراجعه به متون تفسیری
  3. سورة الماعون در تفسیر نورالثقلین
  4. سورة الماعون در تفسیر نورالثقلین
  5. سورة الماعون در تفسیر نورالثقلین
  6. سورة الماعون در تفسیر نورالثقلین
 • - جلسه شانزدهم شیوۀ تدوین و تألیف مفاهیم به‏دست آمده

 • 1. تدارك و طراحی عناوین بخش‏ها و فصل‏ها
  2. تدارك و طراحی عناوین بخش‏ها و فصل‏ها
  3. تدارك و طراحی عناوین بخش‏ها و فصل‏ها
  4. شناسه گذاری مفاهیم